Akademik – Akademi ve TÜBİTAK ile ilgili kısaltmalar

AB: Avrupa Birliği
ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemi
ARDEB: Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Ar-Ge: Araştırma Geliştirme
AUS: Akıllı Ulaşım Sistemleri
BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
BİLGEM: Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
BİTOM: Bilim Toplum Merkezi
BM: Birleşmiş Milletler
BTY: Bilim, Teknoloji ve Yenilik
BTDB: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
BTYPDB: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
BUTAL: Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı
COST: European Cooperation in Science and Technology (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)
ÇP: Çerçeve Programları
EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi
EKUAL: Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı
ERC: European Research Council (Avrupa Araştırma Konseyi)
GZFT: Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit
IDB: Islamic Development Bank (İslam Kalkınma Bankası)
İHA: İnsansız Hava Aracı
İK: İnsan Kaynakları
İLTAREN: İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü
KEİ: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
KİM: Kurumsal İletişim Müdürlüğü
KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
MAM: Marmara Araştırma Merkezi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MSB: Milli Savunma Bakanlığı
OECD: The Organisation For Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
OSB: Organize Sanayi Bölgesi
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
PBS: Proje Başvuru Sistemi
PESTLE : Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel
PRODİS: Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi
PTS: Proje Takip Sistemi
PYS: Panel Yönetim Sistemi
SAGE: Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
SAVTAG: Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
SGE: Siber Güvenlik Enstitüsü
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
SP: Stratejik Plan
STK: Sivil Toplum Kuruluşları
TARAL: Türkiye Araştırma Alanı
TARABİS: TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi
TBAE: Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TEYDEB: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
THS: Teknoloji Hazırlık Seviyesi
TİDEB: Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı
TİKA: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TRUBA: Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı
TSE: Türk Standardları Enstitüsü
TTO: Teknoloji Transfer Ofisi
TUG: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
TÜBİMER: TÜBİTAK İletişim Merkezi
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRDOG: Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokumantasyon Merkezi
TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu
TÜRKPATENT: Türk Patent ve Marka Kurumu
TÜSSİDE: Türkiye Sanayii Sevk ve İdare Enstitüsü
UBYT: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik
UEKAE: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
UİDB: Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
ULAKNET: Ulusal Akademik Ağ
UME: Ulusal Metroloji Enstitüsü
UZAY: Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Ür-Ge: Ürün Geliştirme
YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemi
YTB: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
YTE: Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

 

(Bilgiler 2019-2023 Stratejik Planından Alınmıştır.)

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.